יעקב יופה

ספר דברים.

 

               תקציר תוכן ספר דברים:

        טקסט על 40 שנות מסעות ילדי ישראל - חשיבות "השלבים האחרונים בפעולת התא".
        טקסט על היררכיה ושיפוט - חשיבות הסדר המוחלט במדינה, ושוויון מוחלט של כולם בפני החוק.
        טקסט על כלב בן יפונה - לכל תאי הגוף השונים יש "אותה אספקת דם, ורק הדם של האם והילד שונה".
        עוקף הר שעיר, עוקף מואב ונהרות זרד וארנון – תיאור חוזר האינטראקציה של הגרעין והמיטוכונדריה, והאנרגיה של א. ט. פ.
        פסקה: שמע ישראל את החוקים והחוקים. הגן על הנשמה שלך! - "נשמת האדם" היא ה"מציאות" הקשורה לכל הגוף והלב.
        טקסט: פחד את אלוהים / פחד מפר חוקים / - "פחד מהפרת חוקים, הדרך היחידה לשמירת בחברה את שוויון, סדר ושלום". היעדר פחד - מעלה את הנבלים לשלטון.
        טקסט: שמרו על נפשותיכם – "נשמתו של אדם", זה החלק אורגניזם שיש לו "איחוד אישי עם אלוהים"!
        זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל - טקסט 10 הדברות וחזרה על כתבי ויקרא.
        שמע ישראל.. אהבו את יהוה אלהים בכל לבבכם ובכל נפשכם ובכל כוחך.. וקשר אותם לאות על היד, ויהיו לאות בין העיניים - תרגולים לדיבור יומיומית עם אלוהים!
        טקסט: ועשית הישר והטוב בעיני יהוה,  למען ייטב לך, ובאת וירשת הארץ הטובה..  - "אדם חייב לשמר ולשפר ללא פסולת מערכת הטבע".
        כי עם / ישראל / קדוש אתה ליהוה אלהיך, בך בחר יהוה אלוהיך להיות לו לעם סגולה - מטרת העם ישראל להעביר "סגולה" / כהבנת הממשי יהוה  אלוהים / "למען"
              כל אומות הארץ!
        שמע ישראל יהוה אלוהינו, יהוה אחד!  ואהבת.. - "קטסטרופה", שהובילה את העם להיעלמות המדינה!
        טקסט: בעת ההוא אמר יהוה אלי: פסל לך שני לוחות אבנים, כראשונים –  "לוחות אבן" הן - "תוכניות ד.נ. א. בלתי ניתנות לשינוי", ממוקם בתוך "ארון - ליבה".
        כי יהוה אלוהיכם הוא אלוהי אלוהים ואדוני האדונים....לא ישא פנים ולא יקח שחד.   - דרשה בשמו של משה כ"תעמולה דתי".
        כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה לא כארץ מצרים - "בכל שלבי פעולת התא", הספקת "מים" לגרעין קורה דרך ה"קליפה" של התא!
        טקסט: ראה, אנכי נותן לפניכם היום "ברכה וקללה": - הר גריזים ועיבל. אין מידע לניתוח.
        כי יקום בקרבך נביא או חלם חלום, ונתן אליך אות או מופת. – המנהיגים הדתיים החליטו על הנושא בצורה קיצונית - "להרוג".
        לא תאכל כל תועבה. – המשימה של "יהוה" בתא - ניהול תהליך "מיון" התנועה של חומרים מזינים הנכנסים לתא.
        מקץ 7 שנים תעשה שמיטה. / מחילת חוב /. – המשמעות חוק 7 שנים שמיטה באמת חשובה לאדמות חקלאות.
        שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך.. –  "כורח הסדר והאמת", אשר לתא מוחלט.        
        ואמרת אשימה עלי מלך, ככל הגוים, אשר סביבתי. – לבני ישראל - "אין מלך"! בני ישראל במלואם צייתים ליהוה! כי הטקסט מתאר את "עיצוב התא", אלה לא 
               החברה האנושית. לכן, הוספה יש רק לספר דברים!
        וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם. – "בית מקדש ירושלמי האמיתי" הוא "מודל פשוט של תא", הכרחי ל"איחוד הרוחני של העם"! וזו אנדרטה - ל"מקור החיים של
                כל הטבע" לכל האנושות, בשם האטלנטיים!
        אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי / משה /..  – "עדיף לא לסמוך על הנביאים"! תקווה יותר טוב ל"יהוה אלוהים", הפועל בתאים שלנו ובתוך הגוף.
        וזה דבר הרוצח... לא תסיג גבול רעך.. –  זוהי מערכת חוקים עבור "חברה אנושית שוויון ואמת", נלקח בעיקר מהחקיקה המלך חמורבי, "עבדים בבל".
         ויצו משה וזקני ישראל את העם לאמר.. – "מחזור החיים החדש" מתחיל בתא! על הר עיבל ריבוזומים חייבים להניח את האבנים ולכתוב עליהן "כל דברי החוק".
                זוהי ההתקנה על ידי הריבוזומים של כל תוכניות ה- ד. נ. א. של התא.
         ויצו משה את העם ביום ההוא לאמר. אלה יעמודו לברך את העם על הר גריזים בעברכם את הירדן: שמעון, ולוי ויהודה ויששכר ויוסף ובנימין. ואלה יעמדו על הקללה
             בהר עיבל: ראובן, גד ואשר, וזבולון, דן ונפתלי. ויאמרו כל העם אמן. –
 הפועל "קללה" מתאר במלואו את "תהליך תנועת חטיבת התא". וזו הסיבה שאטלנטים
             הוכנסו למשפטים "קללות" את "מילים משפרות פעולה" נוספות
 כמו "אמן". בעל המשמעות הלשונית "כך יהיה"!
        אלה דברי הברית אשר צווה יהוה את משה לכרת את בני ישראל בארץ מואב... הנסתרת ליהוה אלוהינו, והנגלת לנו ולבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה
            הזאת
. "תחילת עבודת תא החדש" שמתחילה ב"יהוה החדש", ו"הקידוד החדש של הריבוס", לכן פוליס הריבוס תעמיד בשורה ב"סדר ספציפי". האדם חסר
                  אונים לפני יהוה אלוהים! כי האדם אינו רואה סימנים נוכחותו של
 אלוהים, אינו רואה, אינו שומע, ולא מרגיש את אלוהים עם כל החושים שלו. והכי חשוב, אדם
                  לא יודע איך לפנות לאלוהים!
       ויהי כי יבאו עליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה אשר נתתי לפניך.. – "מידע המאוחסן בשרשראות ה- ד.נ. א. של התא", למרות ש"הגודל שלהם המדהים",
              זה לא "נס".
       וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל. ויאמר אלהם בן 120 אנכי היום.. - "המחזור המלא של פעולת התא הוא: 430 + 120 = 550 שנים / מחזורי תאי
               ר. נ. א./. "ביום מסוים סוכות", ב"מקום מסוים אשר קובע יהוה אלוהים, בנוכחותו", חייבים "להתאסף את כל הריבוזומים, כדי לראות את פני יהוה אלהים".
               כדי להתחיל "קריאת מידע מהשרשרת ר. נ. א. חדש"!
       ויאמר יהוה אל משה הן קרבו ימיך למות. קרא את יהושע והתיצבו באהל מועד ואצוונו.  – התהליך החלפת משה ביהושע העברת רנ"א בתא חדש". תהליך ההחלפה
               מתרחש ב"אוהל ההתגלות" שבו "יהוה שוכן", בצורת "עמוד ענן
 בפתח האוהל".
      ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל.. למען תהיה לי השיר הזאת לעד בבני ישראל. – המידע המוצפן על ידי אטלנטים בצורה של "מטריקס
               עם רווחים באמצע", כמו המידע לעתיד האנושות!
      ויהי ככלות משה לכתוב את דברי התורה הזאת על ספר עד תומם. – אלה דברי ברכות של משה לכל 12 שבטי ישראל, אשר מתארים מורחב של "יעדים 12
               מערכות של גוף האדם!
      אין אלוהים כמו ישורון, שקופץ דרך השמים בעזרתך ועננים בגובהו. – "ישורון" הוא "שכבת חמצן המגן של טבע בכדור הארץ מפני קרינה קוסמית ושמש פעילה מדי.  
      ויעלה משה מערבות מואב להר נבו. ומשה בן 120 שנה במותו. לא כהתה עינו, ולא נס לחה. –  120 שנה חייו של משה הם "גבול חייו של כל אדם". ובו שתיים
               קריטריונים רפואים של אטלנטים להערכת בריאות האדם: "בעיניים" ו"בליחה".

               דבריו האחרונים של המחבר, לאחר פענוח 5 ספרי תורה הקודש!  

קרא עוד...