יעקב יופה

משמעות מדעית ספציפית על חלקי נוסח השמות. 1.

                      נותנים חיים לכתב היד האתיקות של אטלנטיס.

        רשימת בני ישראל - סדר עדיפויות חדש של סדר מערכות האורגניזם.
       פעולות פארו ל"איזון בין ריבוזומים העבדים ובין מושבים של א.פ.ר.", אשר בם ריבוזומים יושבים ועובדים.
       פיטום וראמס - ערים לעודף ריבוזומים.
       סיפורו של משה לויט - מבנה הריבוזום הצף.
       משה - הניסיון להילחם למען הצדק - בריחה.
      פטנט אטלנטי - צדק בחברה - "להתפטר חברה מאנשים תוקפניים - רשעיים"!
       זעקת בני ישראל לאלוהים - והריבוזומים מודיעים לאלוהים ש"עבודה בתוך - א.פ.ר. בשלב הזה הסתיימה"! תחילתו של שלב חדש של התא.

      ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש ביתו באו: ראובן, שמעון, לווי ויהודה: יששכר, זבולון, ובנימין: דן ונפתלי, גד ואשר: ויהיה כל נפש יצאי ירך יעקב שבעים נפש, ויוסף היה במצרים: וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא: ובני ישראל פרו ושרצו וירבו ויעצמו במאד מאד, ותמלאו הארץ אותם: 

קרא עוד...

משמעות מדעית ספציפית על חלקי נוסח השמות. 2

                       נותנים חיים לכתב היד האתיקות של אטלנטיס.

       הר חורב - מקום תחילת יצירת התא העתידי.
      שמו של האל אלוהים - "דמות של הפעולה האל אלוהים".
      לאמין - שייכות למעגל פעולה של משה - אהרון.
      ניסים של משה - היכולת להתפתל, ליישר, להפריד לחלקים, ולקבע את ההתחלה ואת הסוף של שרשראות הכרומוזום.
     יהוה אלוה גנים - קובע את האיכויות של גוף האדם.

     ומשה היה רעה את צאן יתרו חתנו כהן מדין, וינהג את הצאן אחר המדבר. ויבא אל הר האלוהים חרבה: וירא מלאך יהוה אחיו בלבת אש מתוך הסנה, וירא, והנה הסנה בער באש, והסנה איננו אכל: ויאמר משה אסרה נא, ואראה את המראה הגדל הזה, מדוע לא יבער הסנה? וירא יהוה, כי סר לראות, ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה, ויאמר משה משה! ויאמר הנני: ויאמר אל תקרב הלם של נעליך מעל רגליך, כי המקום, אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא: ויאמר אנכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, ואלוהי יעקב. ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוהים:  

קרא עוד...

משמעות מדעית ספציפית על חלקי נוסח השמות. 3.

                      נותנים חיים לכתב היד האתיקות של אטלנטיס.

          צפורה עושה את המילה - יצירת קודי התחלה וסיום עבור שרשראות.
          פארו אינו מציית לאלוה יהוה, הוא מציית לאלוהים, -  זה הסיבה לסכסוך העלילתי בין משה לפארו.
          הפנייה של משה ואהרון לפרעה - ריבוזומים נותרו ללא עבודה.
          עיקרון הפעולה של איבוזומים -  בניית שרשראות חלבון.
          בני ישראל, נגשים ושוטרים – דמויות אינטראקציות בין א.פ.ר. לריבוזומים.
          תולדות ראובן, שמעון ולוי - עקרון הטבע הכללי תחילת החיים החדשים של התא והאורגניזם.

 

     וילך משה, וישב אל יתר חתנו, ויאמר לו: אלכה נא ואשובה אל אחי, אשר במצרים, ואראה העודם חיים. ויאמר יתרו למשה לך לשלום: ויאמר יהוה אל משה במדין: לך שב מצרים, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך: ויקח משה את אשתו, ואת בניו וירכבם על החמור, וישב ארצה מצרים.  

קרא עוד...

משמעות מדעית ספציפית על חלקי נוסח השמות. 4.

                    נותנים חיים לכתב היד האתיקות של אטלנטיס.

                    11  ניסים - עונשים יהוה מצרים – א.פ.ר.

         תנין - תחילת מחזור הכנת הריבוס וה-  א.פ.ר. ללידה תא חדש.
         דם - שילוב ריבוזומים לפוליסום נפוץ אחד.
         צפרדעים - היכולת של ריבוס לעבוד עם קודים.
         כינים - ריבוזומים מבצעים את צמיחת העולם החי מהדומם.
         ערוב - בניית הגבול בין ריבוזומים ל- א.פ.ר.
         דבר - אימוביליזציה של אלמנטים א.פ.ר.
        שחין - ציפוי המשטח הפנימי של ה-  א.פ.ר. בשכבת אלמנטים.
        ברד - חלוקה של א.פ.ר. ו- ריבוזומים לשני מחזורים בהשתתפות 2 אלים יהוה ואלוהים.
        ארבה - כיסוי הנפח הפנימי בקוד חדש אלמנטים.
        חושך - העדר מוחלט של תנועה ל-  א.פ.ר. ולריבוס.
        בכורות - קרע מוחלט בתקשורת בין א.פ.ר. לריבוזומים.
       חג פסח - אוטונומיה ומסדר ריבוס ב"המעבר הגבול של - א.פ.ר.".

      ויאמר יהוה אל משה ראה נתתיך אלוהים לפרעה ואהרן אחיך יהי נביאך: אתה תדבר את כל אשר אצווך, ואהרן אחיך ידבר אל פרעה ושלח את בני ישראל מארצו:  

קרא עוד...

משמעות מדעית ספציפית על חלקי נוסח השמות. 5.

                       נותנים חיים לכתב היד האתיקות של אטלנטיס.

        תיאור מחדש - "לידתו של פוליסום ריבוס", ליצירה תא חדש. רעמסס - סוכות  / 600000 /.
       2 שלבי פעולה של הריבוזומים של התא: תא ישן - 430 שלבים ב-א.פ.ר.  חג הפסח.
        זוג: "יהוה - בני ישראל" - תיאור מכשירו של ריבוסזום ומבנה יהוה, כזוג בלתי נפרד, פעולה נצחית לדורות. 
        רכיבי ריבוזום: "יד ומצח" - אלמנטים אנרגיה קישור עם אלוהים: היכן היסטורית אצל יהודים הופיעו "תפילין", ובמצרים האתיקה היה "קסם של אורגניזם"!!!
       התנועה "פוליסום ריבוס" עם "יהוה – ר.נ. א." בפרוטופלסמה של תא לקליפה, כדי להפרד עם המצרים.
       תהליך הפרדה של "פוליסום של ריבוזומים ושאריות א.פ.ר.", וסילוק שאריות א.פ.ר.
       מזמור יהוה - שלב חדש בתהליך ניהול הריבוזום. 

      ויקרא משה לכל זקני ישראל, ויאמר אלהם משכו וקחו לכם צאן למשפחתיכם ושחטו הפסח.  ולקחתם אגודת אזוב וטבלתם בדם אשר בסך, והגעתם אל המשקוף ואל שתי מזוזות מן הדם, אשר בסך, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. ועבר יהוה לנגף את המצרים, וראה את הדם על המשקוף ועל שתי מזוזות, ופסח יהוה על הפתח, ולא יתן המשחית לבא אל בתיכם לנגף. ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם. 

קרא עוד...

משמעות מדעית ספציפית על חלקי נוסח השמות. 6.

                     נותנים חיים לכתב היד האתיקות של אטלנטיס.

       נס התפלת מים מרים - קליפה סביב הפוליסום, כמו מבודד חשמל לאותות קוד.
      אלימה 12 מקורות - 70 כפות ידיים - תיאור מבנה התאים לפי מגזרים.
      מדבר סין - הנס של "לחם - מאן" מהשמיים - תיאור העיקרון אינטראקציות "יהוה - רנ"א ו"בני ישראל - ריבוזומים".
     נס שליו ומאן - תיאור העיקרון של "עבודה הריבוזומים" בהרכבת שרשראות חלבון על פי לוח זמנים של 7 שלבים. 6 ימי עבודה - וביום השביעי בדיקת "קודון עצירה".
      תיאור איכויות מאן - איכויות היסודות חלבון - קודונים. מספר הקודונים בתא הוא 40 = 20 + 20.
     רפידים, הנס של הופעת מים מהסלע חורב - שחרור פוליסום של ריבוזומים מחלבון על דופן התא, משחררים מיהוה - רנ"א.
     מלחמת נצח "עמלק - יהוה" - תיאור מעגל השינוי הנצחי "ר.נ.א. - יהוה", לאחר הכנת החלבון והנחתו למקומו.
     משה ויתרו ממנים את "שרי" - מעבר פוליסום ריבוזומים תחת "שליטת האלוהים".  יצירת משה "מערכת היררכיה" לניהול מהיר, כמו "מתווך" אלוהים.

      ויסע משה את ישראל מים סוף ויצאו אל מדבר שור. וילכו שלושת ימים במדבר, ולא מצאו מים. ויבאו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים הם, על כן קרא שמה מרה.

קרא עוד...

משמעות מדעית ספציפית על חלקי נוסח השמות. 7.

                        נותנים חיים לכתב היד האתיקות של אטלנטיס.

       חודש שלישי - השלב השלישי להולדת תא חדש.
      הר סיני – מקום הפעולה המשותפת של אלוהים ויהוה. מקום לידת ר.נ.א חדש מ- ד.נ.א. המקום בו קרוב נמצא "פוליסום של ריבוזומים", אשר יבנה" את מעטף ל- ד.נ.א.
           ו- ר.נ.א. חדש.  
      10 הדברות - 9 חוקים קטלניים של פעולת תאים. 
     אלוהים - התגלות פיזי על ריבוזומים, כל צורות של תנועה: אינפורמציוני, שליטתי ופונקציונלית.
      מזבח / אדמה - אבן / - מקום האחיזה של הריבוזום בסביבת מים.

     בחודש שלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. ויסעו מרפידים, ויחן שם ישראל נגד ההר.  

קרא עוד...

משמעות מדעית ספציפית על חלקי נוסח השמות. 8.

                       נותנים חיים לכתב היד האתיקות של אטלנטיס.

       מלאך אלוהים - מסלול תנועה עתידי והתיישבות של ריבוס.
      הר סיני - "המרכז הגנטי" - הנשלט על ידי האלוהים. פוליסום של ריבוזום – יש לו 70 = 35 * 2 נקודות מרחביות – מיפעל ליצור חלבונים.
      נס חזון האלוהים - תחילתו של אינטראקציה חדשה עם האלוהים ויהוה. אבל רק יהוה באמת יכולים לראות!
      לוחות אבן, תורה, מצוות - תחילתה של אינטראקציה חדשה יהוה ומשה. 
      חומרים עבור יהוה – תא הוא "מכשיר חשמלי".
      מתקן ארון הברית - צורת ביצה, טבעת השחייה באמצע, הכרובים לקריאת מידע מיהוה - ד.נ.א. 
      שולחן - צורת טבעת. מטרה - תנועה מבוקרת של חומרים מזינים לליבה בו יהוה נמצא.
      מנורה - המטרה היא העברת מידע.
      המשכן - המעטפת החיצונית של הליבה.

        הנה אנכי / אלוהים / שלח מלאך לפניך לשמרך בדרך, ולהביאך אל המקום אשר הכנתי.   

קרא עוד...

משמעות מדעית ספציפית על חלקי נוסח השמות. 9.

                       נותנים חיים לכתב היד האתיקות של אטלנטיס.

      המבנה היסוד מקרשים למשכן – המעטפת הפנימית של ליבה – גרעין למינה.   
      פרכת - מעטה הפרדה של ארון הברית וכניסת המשכן.
      מזבח - סינון ומיון מזון לליבת ואברונים התא. 
      חצר המשכן - "מעטפת התא" / בלי הוכחות /.  
      איסוף שמן - "שרשרת תקשורת סגורה": יהוה - משה - אהרון - בני ישראל -  יהוה.  / מוסבר באמצעות 3 ה- ר.נ.א. הראשים של התא /.
     בגדיו אהרון – ר.נ.א. ריבוזומלי, מבנהו ותכונותיו.
     אפוד - מכשיר לאינטראקציה עם ריבוזומים.
     חשן - מכשיר לבחירת סוג תא של מערכת הגוף.
     מעיל - מעגל ר. נ. א. ריבוזומלי.
     מצנפת - טבעת תקשורת סגורה עם ר. נ. א. ריבוזומלי של יהוה.
     אבנט - מחזור קוד של אהרון וריבוס.
     מכנסי בד  - ????

    ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עמדים. עשר אמות ארך הקרש ואמה וחצי האמה רחב הקרש האחד. שתי ידות לקרש האחד משלבת אשה אל אחותה כן תעשה לכל קרשי המשכן.   

קרא עוד...

משמעות מדעית ספציפית על חלקי נוסח השמות. 10.

                       נותנים חיים לכתב היד האתיקות של אטלנטיס.

       קורבנות משה לקידוש אהרן - "הכנת אהרן לקראת ניהול הריבוזומים".
     מזבח הקטורת - "צינור מיון רכיבי קוד באהרן".
     מספר בני ישראל - "שקל - 20 קודונים חומצות ריבונוקלאיים"! 
     כיור - "צינור עם מים", ללא נתונים.
     הרכב המשחה למשכן - "הכנת המשכן ליישום חומרים לבנייה".
     הרכב המשכה - "הכנת המשכן לעבודה".
     היעד בצלאל - "מבנה המרכיב משרשראות מיוצרים על ידי ריבוזומים - אברוני התא".
     שמירת שבת - "בלי משוב" - העולם החי אינו קיים.

     וזה הדבר אשר תעה להם חקדש אתם לכהן לי. לקח פר אחד בן בקר ואילם שנים תמיםם. ולחם מצות, וחלות מצת בלולת בשמן, ורקיקי מצות משחים בשמן סלת חיטים תעשה אתם.

קרא עוד...

משמעות מדעית ספציפית על חלקי נוסח השמות. 11.

                       נותנים חיים לכתב היד האתיקות של אטלנטיס.

 

       עגל הזהב של אהרון - "היווצרות ר. נ. א. ריבוזומלי" ותחילת האינטראקציה שלה עם הריבוזומים!
       דיאלוג בין יהוה למשה על ריבוזומים - ריבוזומים מצייתים ל 3 מנהיגים! אבל רק אחד תמיד עובד! יהוה או משה או אהרן.
      ירידתו של משה עם לוחות העדות, ושבירתם -  העברת משה את שרשראות ד. נ. א. משה מנטרל את הפעולה של ר. נ. א. ריבוזומלי אהרן. בנייתו מחדש של פוליסום  
            ריבוס על ידי בניו של לוי. הכנת ריבוס לעבודה עם יהוה. כפרה ריבוס - הרשמה ל- ר. נ. א. המידע של יהוה ל"עבודה"! 
      עמוד הענן - פעולה סימולטנית של שני מחזורים: "יישור מקביל של ה- ר. נ. א. המידע  - יהוה ו- ר. נ. א. תחבורה - משה". ו"קידוד רצפי של ריבוזומים במשה, עם
             האיחוד
 כולם בפוליסום".  
     משה רואה את כבוד של יהוה – ר. נ. א. מידע חדש – יהוה מעביר מידע למשה. יתר על כן, יהוה זז, אך עומד משה! 
     משה עושה "2 לוחות אבן" - משה עולה פנימה "הגרעין וגורר משם את שרשרת ה- ד. נ. א.". יהוה הלך לאורך שרשרת ד. נ. א. ", וקיבל מידע חדש על שרשרת ה- ר. נ. א. !
             יהוה "מקודד ריבוזומים לעבודה חדשה". וגם "יוצר ברית עם
 ריבוזומים, לניסים חדשים של בניית התא". 
    כרת הברית בין יהוה לבני ישראל - "שליט לריבוס יכול להיות רק אחד"! תוכנית הפעולה השלמה של ריבוס ושלושה מסעות למשכן.
    משה 40 ימים ולילות בסיני - "הליך העברת המידע מיהוה לריבוזומים דרך משה"!
    תרומות ריבוס ליהוה - "רשימת חלבונים עבור הרכבת אברוני התא על ידי בצלאל".

     ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו בהר סיני שני לחת העדת, לחת אבן כתבים באצבע אלוהים.

קרא עוד...

משמעות מדעית ספציפית על חלקי נוסח השמות. 12.

                           נותנים חיים לכתב היד האתיקות של אטלנטיס.

        אלוהים ממלא ברוח ובחוכמה של בצלאל - מנגנון גולגי, אשר מרכיבים מחלבונים אברונים של גרעין התא.
       הליך קונסטרוקטיבי לייצור כל האברונים של ליבת התא וקרום התא. / 9 פסקאות /.
       פקודי המשכן בשקלים קדושים - "מערך קודונים מלא".
       זהב, כסף, נחושת - שלושת חומרי החלבון העיקריים של התא: רקמות, שרירים, כלים.
       משה בודק את המשכן - "הליך ייצור קונסטרוקטיבי הגרעין".
       מיקום מרכיבים במשכן - כל רכיב של הליבה חייב להיות במקומו!
       משחת המשכן - מתן גישה לכל מרכיבי הליבה לאינטראקציה בעיצומה.
       היום הראשון של החודש הראשון בשנה השנייה – השלב השני בהתפתחות התא. הצמדת החומר הגנטי לארון הקודש. סידור של כל אלמנטים של הגרעין, עם
            אוריינטציה ביחס לאורגניזם, שבו כל פריט צריך להיות במקום!
       אוהל המועד מכוסה ענן - שלב אחרון בניית הליבה. מתחיל חדש ומסבך "תהליך קוד מידע" לשלושת המשתתפים בבניית תא: יהוה, משה וריבוזומים".  

     ויאמר משה אל בני ישראל: ראו קרא יהוה בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. וימלאאתו רוח אלוהים בחכמה בתבונה ובדעת ובכל מלאכה.

קרא עוד...